Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

 
 
Draudzes vēsture

Sidnejas ev.lut.latviešu draudze dibināta 1949.gadā, 20. maijā. Draudze ir otra vecākā latviešu draudze Austrālijā. Draudzes pirmais mācītājs bija Jānis Krauklis. Viņš kalpoja draudzei no 1949.g.septembra līdz 1987.g.jūlijam. Macītājam Krauklim aizejot pensijā, par draudzes mācītaju ievēlēja Colvin MacPherson, kas jau draudzei kalpoja kā mācītāja adjunkts.

Mācītājam Krauklim bija vizīja uzcelt latviešu dievnamu, un 1968.gada 10.novembrī notika jaunā dievnama iesvētīšana, prāvesta A.Grosbacha vadībā.Sešus gadus vēlāk draudzes nams bija uzcelts. Sidnejas draudzes dievnams bija pirmais latviešu celtais dievnams Austrālija. Tas tika celts no draudzes locekļu, un labvēļu ziedojumiem, bez aizņēmumiem, no valsts vai vietējās luterānu baznīcas.

PastorsDraudzes dzīve vienmēr bījusi rosīgā, un plaukšanas gados draudzē sastāvēja aptuvēni 1500 locekļu. Latviešu saimei novecojot, draudzes skaitlis ir sarucis uz ap. 400 locekļiem, bet draudze tomēr vēl ir tik pat aktīva un rosīga.

No kreisas: māc. Jānis Krauklis; prāv. A.Grosbachs; māc. Colvin MacPherson (1986.gadā)

Draudzes priekšnieki kalpošanas kartībā ir bijušī:

F.Lakšēvics, J.Miezis, P.Ozols, E.Liepiņš, Dr.V.Cīrulis, K.Rudens, O.Beimanis, E.Arnoldijs, J.Treimanis, V.Kalniņš, K.Rudens, A.Tauriņš, A.Saulītis, H.Okšis, A.Zīriņš, H.Okšis, R.Krēsliņš, M.Strīķis un tagadējais E.Timermanis.

Dāmu komitejas priekšnieces kalpošanas kartībā ir bījušas:

V.Zirnīte, A.Birzule, A.Brūvere, A.Vāciete, A.Kraukle, V.Treimane, I. Arnoldija, J.Sirmule, M.Saulīte, I.Bērtrande, V.Mežkaza, un tagadējā T.Koškina.

1956.gadā, kopā ar Vienības draudzi, izveidojās latviešu kapsētas nodalījums, Rukvūdas lielajos kapos. Rukvūdas kapsēta ir lielākā kapsēta dienvidpuslodē.Latviešu kapsēta tika iesvētīta 1956.g.16.septembrī. Katru gadu, oktobrī notiek kapu svētki kur tiek pieminēti visi aizgājušie. Daudzus gadus, kapu svētkus kuplināja latviešu pūtēju orķestris. Latviešu kapsēta ir saņēmusi atziņu no kapu pārvaldes, kā viena no labāk iekārtotām un uzkoptām kapsētas daļām.

Pie draudzes dibinājās jauktais koris diriģenta H.Rutupa vadībā. Tas dārbojās no 1969.gada līdz 1975.gadam, ka koris apvienojās ar Sidnejas latviešu biedrības jaukto kori. H.Rutups arī nodibināja jauniešu kori pie draudzes, kas dziedāja no 1970 gada, līdz 1979 gadam. Šobrīd draudzei ir mazs ansamblīts, kas svētku reizēs kuplina dievkalpojumus.

Populāri ir bījuši Dārza svētku koncērti kurus rīkoja soliste Velta Skujiņa. Pirmais koncerts notika 1969.gadā un tie turpinājās 25 gadus, visi V.Skujiņas vadībā. 2007.g. notika V.Skujiņas piemiņas koncerts.

Draudzei ir vienmēr bījuši ērģelnieki/ces, kas pašaizliedzīgi kalpojuši. Draudzes pastāvēšanas laikā tie ir bījuši: F.Stockholms, J.Freimanis, J.Muižnieks, R.Heimanis, A.Skujiņš, A.Pīlupe, A.Kliešmete, J.Balodis. Pašlaik I.Gedgovda un T.Koškina.

?