Header imagePastor Colvin  
 
  

 
 
 

 
 
ARHĪVS

Lai lasītu ziņas un citus matriālus kas noņemti no ziņu un citam lappam, piespied uz attiecīgo saiti.

2014.g. 2.martā viesojos Pertā, lai dalītos ar Dieva Vārdu un stiprinātu saites ar Pertas latviešu draudzi, kas kā mūsu draudze ir neatkarīga, latviešu luterāņu draudze, kas pastāv uz Dieva Vārda vien.

Pastor Colvin with Ieva Vlahovs and Pastor Gunis

No kreisas: māc.Colvin MacPherson; Pertas dr. priekšniece Ieva Vlahova un māc. Gunis Balodis.

2013.gads

Sidnejas ev.lut.latviešu draudzes 29.sept.2013.g. pilnsapulces rezultāts.

Draudze pārliecinoši atbalstija draudzes padomi tās lēmumā izstāties no LELBāL un ALELDA. Pēc vairākreižu balsojumu pārskaitīšanas rezultāts bija- PAR - 129 Balsis PRET- 6 Balsis ATTEICĀS-2 Balsis

E.D.(Goga) Timermanis Draudzes priekšnieks

PAZIŅOJUMS

Sekojot Dieva vadībai, esmu atteicies no ALELDA pārvaldes priekšnieka amata, kā arī izstājies gan no ALELDA, gan no LELBĀL.Turpināšu kalpot Sidnejas ev.lut.latviešu draudzei, kā viņas mācītājs, un esmu apņemies kalpot jebkurai draudzei, kas mani aicina un kas vēlās pakalpojumus no manis.Iemesls izstāties no LELBĀL, ir sadarbības sabrukums ar Baznīcas Virsvaldi, attiecībā uz Dieva Vārda izpratni. Mūsu baznīcas tēvs, Mārtiņš Luters pastāvēja uz Dieva Vārda vien, kā absolūt patiesību, un ta arī es esmu apņēmies darīt. Man ir bījis gods kalpot, kā Austrālijas prāvests, septiņpadsmīt gadus, un vēlu visiem Dieva svētību uz priekšu.Sidnejas draudzes padome, pieņēma sekojošu lēmumu, š.g.18.augusta sēdē:Draudzes padomes uzdevums ir rīkoties tā, lai draudzes locekļu intereses tiktu aizstāvētas, un lai draudze pildītu savu misiju.Draudzes padome atbalsta sava mācītāja lēmumu izstāties no LELBĀL, un pievienojās viņa pārliecībai, ka draudzei turpināt saites ar LELBĀL nenesīs tai svētību.Lai nerastu šķēršļus turpmākai darbībai, draudzes padome nolemj pārtraukt savas saites ar LELBĀL.Sidnejas ev.lut.latviešu draudze turpmāk darbosies kā neatkarīga draudze.mācītājs Colvin S. MacPhersonDieva Vārda kalps un draudzes gansUz lūgumu paskaidrot, kāpēc esmu izstājies no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL), sniedzu šo rakstu. Lēmumu izstāties pieņēmu pēc daudzām pārdomām un lūgšanām. Esmu bijis saistīts ar LELBĀL jau 33 gadus, un šo lēmumu neesmu patvaļīgi pieņēmis. Reizē mīlu Dieva Vārdu, kā arī latviešu tautu. Ņemu ļoti nopietni savu uzdevumu gan kā Dieva Vārda kalps, kā arī draudzes gans un rīkojos pēc savas sirdsapziņas un pārliecības. Mana personīgā vēlēšanās ir, ka katrs latvietis saklausītu evaņģēlija labo vēsti un kļūtu par atpestītu Dieva bērnu. Par Dieva bērnu kļuvis, tad lai pieaugtu par Dieva cilvēku, kas stāv stipri uz Dieva Vārda vien, un kura dzīve nes godu Dievam.Mans Dieva dotais aicinājums ir sludināt evaņģēliju un kalpot kā mācītājam, galvenokārt latviešu cilvēkiem. Man latviešu tauta ir mīļa, un kā jau iepriekš rakstīju, turpināšu apkalpot savu iemīļoto Sidnejas draudzi, kā arī jebkuru citu draudzi, kas vēlās manus pakalpojumus. Priecājos, ka pārrunās ar Kvīnslandes draudzi pēc kārtējā dievkalpojuma 17. augustā draudzes locekļi apliecināja savu vēlēšanos man turpināt viņus apkalpot reizēs, kad viņu draudzes gans nevar. Tāpat saruna ar Vollongongas priekšnieku apstiprināja, ka draudze vēlās, lai es turpinu kalpot kā viņu mācītājs, kā līdz šim.Luterāņu baznīca iesākās, jo Dieva kalps Mārtiņš Luters ieņēma stāju par Dieva Vārdu patiesību. Viņš nepieļāva doktrīnas un prakses baznīcā, kas bija pret Dieva Vārdu. Viņš arī nenoklusēja, bet ieņēma drošu stāju, un Dievs viņu svētīja. Viņa sauciens bija Sola Scriptura – Dieva Vārds vien. Nekādā ziņā sevi nesalīdzinu ar Luteru, bet līdz ar viņu saku Sola Scriptura. Nevaru turpināt kalpot baznīcai, kas pieļauj svešas mācības, kas kompromitē Dieva Vārdu un kas neturas pie šī drošā pamata. Manas kalpošanas vadlīnija ir vienmēr bijusi un turpinās būt Pāvila izteiktais vārds Galatiešiem: „Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Jo es jums apliecinu, brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis.“ (Gal.1:10-12)Mācītājs ir reizē Dieva Vārda kalps un draudzes gans.Mācītājs ir Dieva Vārda kalps. Mācītāja uzdevums ir paklausīt Dieva Vārdam visās lietās un to skaidri mācīt savai draudzei. Pats Dieva Vārds mums māca, ka „Vispirms jums jāsaprot, ka neviens Rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki.“ (2.Pēt.1:20-21)Problēmas rodas, kad mācītāji un baznīcas vadītāji sāk patvaļīgi iztulkot Dieva Vārdu un tā nozīmi grozīt, lai attaisnotu savas domas un vēlmes. Daudzas baznīcas un mācītāji kompromitē Dieva Vārdu patiesību, lai izpatiktu draudzes locekļiem un lai nekļūtu nepopulāri. To redzam skaidri pie viendzimuma cilvēku attiecības jautājumiem. Dieva Vārds skaidri norāda, ka viendzimuma cilvēku seksuālas attiecības ir pret Dieva gribu, bet daudzas baznīcas pieļauj tās un attaisno, sakot, ka laiki mainījušies. Laiki varbūt mainījušies, bet Dieva Vārds nemainās. Tas tikai viens no daudziem piemēriem. Lai nerastos pārpratumi, es nekādā ziņā nenoraidu cilvēkus, kas ir homoseksuāli. Kā kristietis un mācītājs es mīlu visus cilvēkus, bet mīlēt cilvēku nenozīmē pieņemt vai attaisnot viņa grēku. Baznīca mīl katru grēcinieku, bet nostājās pret grēku. Ir svarīgi saprast to atšķirību. Piemēram, desmit baušļi mums māca, ka zagt un melot ir grēks, mēs to saprotam, bet mēs tomēr mīlam to cilvēku, kas to dara. Mēs katrs cīnāmies ar grēkiem, un baznīcai ir piedošanas vēsts katram, kas nāk pie Kristus grēku nožēlā.Mācītājs ir arī gans. Gana uzdevums ir vadīt, barot un sargāt savas avis. Garīgos jautājumus gans nejautā avīm, kur viņas vēlās iet, bet viņš ved viņas tur, kur ir labas ganības. Mācītāja uzdevums nav, lai pildītu draudzes locekļu kolektīvo gribu, garīgos un teoloģiskos jautājumos, bet lai ganītu avis pēc Dieva prāta un vadības. Tādēļ jau draudze aicina sev mācītāju, lai viņš māca un vada.Lai reizē būtu uzticīgs Dieva Vārda kalps un labs gans savai draudzei, sapratu, ka man jāatdalās no LELBĀL, jo tās liberālā nostāja (uz ko norādīja gan prāveste Lauma Zušēvica, kā arī pats arhibīskaps Rozītis) nenes svētību. Daļēja paklausība Dieva Vārdam ir nepaklausība.Nav arī iespējams sadarboties, kur nav uzticības un atbalsts. Septiņpadsmit gados kā Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) priekšnieks un prāvests nevienu reizi nesaņēmu pozitīvu atbalstu no arhibīskapa grūtajos jautājumos. Neesmu varējis saņemt tiešu un skaidru atbildi uz teoloģisku jautājumu, ko pacēlu vairākkārt. Uz šo pašu jautājumu saņēmu ļoti tiešu un skaidru atbildi no Latvijas Baznīcas arhibīskapa Vanaga.Esmu vienmēr bijis pilnīgi atklāts visās lietas, ko daru, saku un mācu. Baznīcās, kā jau visās organizācijas, ir sava politika, un man vienkārši nav vairs vaļas politiku dzīt.Kaut gan savu atteikšanos no ALELDA un LELBĀL nosūtīju gan arhibīskapam, gan virsvaldes prezidijam, kā arī ALELDA pārvaldei š.g. 14. augustā, pa e-pastu, līdz šai dienai, 25. augustam, neesmu saņēmis nevienu atsauksmi ne no viena. Tas norāda uz sadarbības trūkumu.Neuzskatu šo atdalīšanos kā vienotības šķelšanu, jo vienotība nav un nebūs, kur nav kopēja apliecība un pakļaušanās Dieva Vārdam vien. Ceru, ka mana gatavība nostāties par Dieva Vārdu patiesību rādīs priekšzīmi un dos iedrošinājumu draudzēm un mācītājiem, kas vēlās apliecināt Sola Scriptura. Tas atbrīvo vēl ciešākai sadarbībai ar baznīcām un mācītājiem, kas apliecina Sola Scriptura.Fakts, ka visi neesam vienas baznīcas locekļi, nekādā veidā netraucē sadarbību, un arī nav nekas jauns mūsu kontinentā. Savā laikā Melburnā bija divas draudzes, kas nesastāvēja ārpus Latvijas baznīcā. Nesen notikušajās Draudžu dienās Sidnejā kalpoja mācītāji no trim dažādām baznīcām, un bija svētīga sadarbība, jo visi trīs mācītāji bija vienoti savā pārliecībā par Dieva Vārda autoritāti mūsu dzīvē.

Lai Dievs svētī mūs un vada zāļainās ganībās!

Jūsu mācītājs Colvin S. MacPherson

 

2012

Piparkūkas ceptas un vēl ceps. Var iegādāties no draudzes dāmam.

Pipar kukas cepas

Dažiem mūsu draudzes locekļiem bija iespēja kopā ar mani piedalīties vakarā ko vadīja Kristīgā organizācija Leading The Way, š.g. 13.oktobrī. Svetrunu teica Dr. Michael Youssef. Viņš spēcīgi atgādināja mums, ka Dievs aicina visus mūs uz kalpošanu Viņa valstībai.

Dr Youssef Mācītājs Dr Youssef

audience

Draudzes ansamblis piedalījās Dārza svētku dievkalpojumā ar divām dziesmām.

Church ensembleNo kreisas:Ināra Gedgovs, Māra Vilciņa; Brigita Kubliņa; Ivars Birze;Imants Liepiņš; Tamāra Koškina; Kārina Baumane.

Sestdien, 17. martā notika Legionāru piemiņas svētbrīdis latviešu kapos, Rukvūdā. Pateicamies Dievam par visiem, kas reiz cīnījušies par brīvu latvīju.

Colvin and guard of honour

procession

Paredzētie sarīkojumi un notikumi.

 

Prāvesta referāts: Ja tu vēlies noklausīties referātu par Ciešanu laiku kas nolasīts svētdien,11.martā, piespied šeit.

Prāvesta referāts: Ja tu vēlies noklausīties referātu par Svēto Vakarēdienu kas nolasīts svētdien,19.februārī, piespied šeit.

 

 

Ziņojums:

Sakot ar svētdien, 10.jūliju, svetdienas svētrunas būs dabūjamas angļu valodā drukātā formā, pēc dievkalpojuma. Tās arī tiks uzliktas uz tīmekļa. Tas var lasīt pieklikšinot uz podziņas labājā pusē- palasi svētrunas angliski.

Archibīskapa sveiciens prāvestam ordinācijas dienas atcerē

 

domājot par

                                                                                                         2011. gada 7. decembri

 

 

Ļoti cienītais, mīļais amatbrāli Colvin,

 

mūsu Baznīcas Virsvaldes vārdā un no sirds arī personīgi gratulēju Tevi Tavas ordinācijas dienas    

25. gadskārtā!

 

Ar pateicību šajā svētku dienā pieminām, ka Tu – kaut arī gados vēl gluži svaigs! - esi mūsu Baznīcā nokalpojis jau tik lielu gadu posmu. Paldies par Tavu ilgo kalpošanu mūsu Sidnejas latviešu ev. lut. draudzē, un paldies, ka Tu jau nedaudz gadus pēc ordinācijas esi sācis līdzi nest atbildību mūsu Baznīcas Austrālijā jomā un kā mūsu kolēģis Baznīcas Virsvaldē un Virsvaldes prezidijā!

 

Adventa laiks mūs jaukā veidā atgādinā, ka mēs ikkatrs esam ne tikai vien kristīgās tradīcijas mantinieki, bet arī mūsu Kunga priekšteci, Viņam ceļu gatavojot. Tieši 2. Adventā daži Bībeles teksti mēdz norādīt uz Jāni Kristītāju kā arī mūsu kalpošanas tēlu.

Domāju, ka tā arī ir viena no Tev uzticētām dāvanām, ka Tu arvien apzinies mūsu kristīgās un latviešu tradīcijas nozīmi, un tanī pašā laikā norādi, ka tas nav tikai pagātnes mantojums, bet aicinājums, ar drošu, priecīgu un ticīgu prātu doties uz priekšu, atbildībā pret to, kam ejam pretī kā mūsu Pestītājam.

 

Tādēļ sveicu Tevi ar šī gada 7. decembra Jaunās Derības Dievvārdu no Pāvila 2. vēstules Timotejam:

               “Man līdzās bija tas Kungs un apveltīja mani ar spēku,

                 lai caur mani tiktu paveikts sludināšanas uzdevums.” (4:17)

Paldies Dievam, ka to varam apliecināt par Taviem līdzšinējiem 25 kalpošanas gadiem, un paldies Dievam, ka to ar uzticību varam Tev novēlēt arī Tavai turpmākai kalpošanai! 

 

Sirsnībā

 

Tavs

 

Elmārs Ernsts Rozītis

+ Elmārs Ernsts Rozītis

LELBĀL archibīskaps

 

Paldies visiem kas mani apsveica un piedalijās manā ordinācijas atcerē. Pateicos Dievam, par iespēju sludināt Viņa Svēto Vārdu, un kalpot mācītāja amatā.

Colvin preaching(Foto: Ojārs Greste)

BĪBELES STUNDAS

Notiek ceturtdienās, mazās grupas sastāvā. Tuvāka informācija zvanot prāvestam.

Tikšanās ar Leading the Way prezidentu

Maija mēnesī, Sidnejā viesojās Leading The Way prezidents Dr Michael Youseff. Leading The Way pilda Kristus pavēli sludināt evanģēliju par visu pasauli. Dr Michael Youseffs sludina Dieva vārdu ar sirsnīgu mīlestību un neliekuļotu ticību. Patreiz mūsu Bībeles stundas grupā lietojam viņa sprediķus kā vielu pārrunām. Man bija tas gods ne tik vien Dr. Youseff dzirdēt, bet arī ar viņu tikties. Par Leading the Way var vairāk uzzināt pieklikšinot šeit.

Colvin and Dr Youseff

Archibīskapa aicinajums aizlūgt par Latviju:

Latvijas  Evaņģeliski  Luteriskā  Baznīca  ārpus  Latvijas

   Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

LELBĀL Virsvaldes locekļiem/ēm,

amata māsām un brāļiem

  2011. gada 31. maijā

Mīļās kolēģes, mīļie kolēģi,

Latvijas prezidents Valdis Zatlers sestdienas, 28. maija, vakarā rosinājis atlaist Latvijas Saeimu. Ar to  ir ievadīta LR satversmē paredzētā gaita, ka par to būs jāizšķir referendumā Latvijas tautai.

Ja arī Baznīcai nepienākās kļūt par partiju politiskos procesos, tad laikam visi no mums atzīs, ka šī soļa pamatojumā minētie graujošie apstākļi Latvijā arī mums dara dziļas skumjas, rūpes, pat dusmas.

Aicinu Jūs tādēļ Jūsu atbildības laukā aizlūgt it īpaši šajās dienās un nākošā laikā par Latvijas tautu,

lai tiktu atrasts godīgs un svētīgs sabiedriskās sadzīves veids, vadoties no Dieva mērauklām.

Jo vairāk tas ir šajās dienās piemērots, atminoties, ka šī gada 14. jūnijā aprit 70 gadi kopš noziedzīgās

pirmās deportācijas, kas ievadīja neskaitāmu mūsu tautas piederīgo iznīcināšanu un izklīdināšanu,

kas savu tautu mīlēja, tai kalpoja un par to cieta.

Dieva palīgu un svētību izlūdzoties Jums ikkatram un mūsu mīļai Latvijai

Jūsu

+ Elmārs Ernsts Rozītis

 

LELBāL Virsvaldes Plenārsēdes vēstījums

2010. gada 26. septembrī

Vitenbergā, Vācijā

Evaņģēliski luteriskās Baznīcas tapšanas pilsētā

 

Vitenbergas Universitātes mācības spēks, Reformācijas kustības izraisītājs un mūsu Baznīcas pamata licējs Mārtiņš Luters modina uz atjaunošanos un atdzimšanu. Pieminot viņu, atceramies mūsu Baznīcas saknes un to, kas būtisks arī šodien. LELBāL Virsvaldes plenārsēde notika no 22.-26. septembrim Vitenbergā, noslēdzoties ar dievkalpojumu pie Lutera un viņa darba biedra Melanchtona kapa vietām Vitenbergas pils baznīcā. Atgādinām sekojošās pamata atziņas: Lasi tālāk. PDF vai HTML

 

Māc. Dr. theol. Ralfs Kokins, Jelgavas Sv. Vienības draudzes mācītājs,

LU Teoloģijas fakultātes dekāns.

Luterāņu mācītāja pārdomas par situāciju mūsu baznīcā.

Rīgā, 2010. gada 4. oktobrī.

Nav iespējams neredzēt LELB namturības un pārvaldes strupceļus, aiz kuriem atklājas daudz dziļākas un nopietnākas problēmas. Mūsu baznīca piedzīvo smagu identitātes krīzi, ko izraisījusi ilglaicīga, mērķtiecīga un sistemātiska atkāpšanās no protestantiskajiem pamatprincipiem. Tā ienesusi baznīcā pretrunas, apjukumu un sašķeltību, apgrūtinājusi tās sadraudzību un veiksmīgu darbību sabiedrībā. Lasi tālāk HTML jeb PDF.

 

Notikumu apraksti:

2010

Sidnejas Ev.lut. draudzes  Ziemsvētku Koncerts

                Ceturtās Adventes svētdienā, Sidnejas Ev.lut draudze rīkoja Ziemsvētku koncertu un Eglīti ar pusdienām. Koncerts notika Svētā Jāņa baznīcā, kur skaisti mirdzēja svecītes uz eglītes, kas novietota altāra kreisājā pusē. Uz Adventes krona dega četras sveces liecinot, ka Kristus dzimšanas svētki tuvu pienākuši.

                Koncertu ievadīja ar kop dziesmu: „Ak tu priecīgā.” Prieks un labsajūta mājoja klausītājos, kas kuplā skaitā bija ieradušies. Prāvests sveica visus dalībniekus un nolasīja Otilijas Baštikas Ziemsvētkiem veltīto „Poemu”.

                Soprāns Lilija Sīle dziedāja Imanta Līča pavadījumā. Kā vienmer, viņas skaistā balss atskanēja vareni latviešu Dievnamā. Lilija mums sniedza deviņas skaistas Ziemsvētku dziesmas. Imanta pavadījums uz sintezora, bija patīkama pārmaiņa no klavierēm.

                Draudzes Ansamblis dziedāja astoņas dziesmas, ērģeļu pavadījumā. Viņi dziedāja no balkona, un balsis atskanēja brīnišķīgā harmonijā. Dažas bija iepriekš dzirdētas, bet daudzas pilnīgi jaunas.

                Starp katrām trim dziesmām, prāvests lasīja piemērotus Bībeles tekstus. Tas bagātināja programmu un palīdzēja klausītājiem izjust svētku nozīmi.  Koncerts bija jauki līdzsvarots starp solistu, ansambli un lasījumiem. Bija iespēja klausītājiem aizceļot savās domās, kur nu katrs vēlējās. Katram Ziemasvētki izraisa dažādas atmiņas un domas. Noslēdzot koncertu, visi nodziedāja iemīloto korāli: „Klusa nakts”.

                Draudzes namā ienākot uzkrita patīkamā skābo kāpostu smarža. Uz skatuves atmirdzēja skaisti dekorēta eglīti un uz galdiem ziemsvētku krumiņi (Christmas bush). Pusdienās bija minētie kāposti un cūkas ribiņas ar kartupeliem un pikantu mērcīti. Saldam ēdienām, draudzes padomes loceklis Ivars Birze bija sagatavojis „Tiramasu”. Ivars pats visiem iznēsājā un katrs ar baudu savu tiesu noēda.

                Prāvests īsā uzrunā pateicās visiem draudzes darbiniekiem par ražīgu un svētīgu gadu, pasniedzot mazu ziemas svētku dāvaniņu. Pats dāvinātājs, arī no draudzes saņēma svētku velti. Visi vienojās vēl dažās kopdziesmās un prāvests nolasīja dažādas dzējas.

                Pēcpusdiena tika pavadīta sirsnīgā un jaukā vidē. Draudzes namā valda īsta Kristīga sirsnība un tā sajūta ka visi esam viena jauka ģimene.

 

Baznīcas Virsvaldes plenārsēde Vitenbergā no 2010.g.22.-27.septembra

Skaistā vēsturiskā pilsētā, Vitenbergā, pulcējās Baznīcas Virsvaldes locekļi uz plenārsēdi. Sīkāks apraksts sekos. Patreiz dažas bildes.

Group photo Sēdes dalībnieki pie Schlosskirches baznīcas durvim, kur Luters 1517.gadā piesita savas 95.tēzes.

Colvinand Goga Austrālijas parstāvi: Goga Timermanis un prāvests Colvin MacPherson.

Colvin at lecternNoslēguma dievkalpojumā, Schlosskirche

JUBILĀRI VOLLONGONGĀ

Svētdien, 11. jūlija, pēc dievkalpojuma, Vollongongongas draudze apsveica divus jubilārus - Anna Heinis kundzi, kura sasniegusi 100 gadu vecumu, un Olgu Piņķis kundzi, kurai 95 gadi. Abas dāmas ir aktīvas locekles draudzē. Draudzes sekretāre Lauma Reinfelds nolasīja mazu dzīves stāstu par abam dāmam un pasniedza svētku klinģeri. Draudzes priekšnieks, Artis Medenis apsveica jubilārus ar ziedu pušķiem.

chiarman and guests

No kreisas: Artis Medenis; Anna Heinis; Olga Piņķis; prāv. MacPherson; Lauma Reinfelde.

birthday cake

No kreisas: Lauma Reinfelde; Anna Heinis; Olga Piņķis; prāv. MacPherson.

Draudzes ansambļa koncerts - "Gribu dziedāt tev Kungs" notika svētdien, 18.jūlijā. Koncerts ieskaņots uz cd, un var pasūtināt no prāvesta.

ensemble No kreisas: Ivars Birze; Inara Gedgovda;Imants Liepiņš; Kārina Baumane; Ingrīda Gedgovda; Brigita Kubliņa; Tamāra Koškina.

Viesu mācītājs Dainis Markovskis, no Latvījas piedalījās dievkalpojumā, svētdien,4.jūlijā.

visiting pastor

No kreisas: Pr-vietnieks Ivars Birze; prāv. Colvin MacPherson; māc. Dainis Markovskis

 

2009

BĪSKAPA VĒLĒŠANAS

Archibīskaps E.E.Rozītis ir atpakaļ ievēlēts uz nākamiem septiņiem gadiem. Sveicam viņu un vēlam Dieva svētību. Lai lasītu archibīskapa pateicību piespied šeit.

Svētdien, 20.septembrī, Sidnejas ev. Igauņu draudzei bija svinīgs dievkalpojums, mūsu dievnamā. Dievkalpojumā, draudze atzīmēja savu 75 gadu pastāvēšanu un draudzes mācītāja amatā tika ievests māc.Meelis Rosma. Dievkalpojumā piedalījas Igauņu luterāņu ārpus Igaunījas arch. Andres Taul, Adelaides Igauņu māc. Andres Palm, Sidnejas Igauņu mac. Meelis Rosma, kā arī prāvests Colvin MacPherson.

Pastors

No kreisas: māc. Meelis Rosma; arch.Andres Taul; prāv.Colvin MacPherson; māc.Andres Palm

Svētdien, 13.septembrī notika gadskārtējie Pļaujas Svētki. Apskati fotogrāfijas.

Svētdien, 8.martā notika draudzes Dārza svētki. Apskati bildes.

2008

Draudzes Ansambļa garīgais koncerts "Gribu dziedāt Tev, Kungs!" notika svētdien, 2.novembrī, plkst.11.00 Svētā Jāņa baznīcā. Lasi tālak

Svētdien,19.oktobrī, notika kapu svētki, Sidnejas latviešu kapsētā. Apskati bildes. Noklausies svētrunu.

Svētdien,12.oktobrī, notika dievkalpojums un 95 gadu dzimšanas dienas svinības Vollongongā. Lasi aprakstu.

Svētdien, 14.jūnijā, notika Aizvesto Piemiņas dievkalpojums. Lasi tālāk.

Trešdien,14.maijā prāvests piedalījās dievkalpojumā, Katoļu universitātē. Lasi tālāk.

Svētdien,13.aprīlī notika Dārza svētki. Lasi aprakstu. Apskati bildes.

JUBILĀRU GODINĀŠANA Draudze regulāri apsveic draudzes locekļus kas sasnieguši apaļus gadus. Apsveicot pasniedz ziedus un nodzied pirmo pantu pie rokas ņem un vadi. 20 aprīlī, kā arī 4.maijā notika apsveikšana. Apskati bildes.

Svētdien, 23.martā, Lieldienu dievkalpojumā tika iesvētīti divi jaunieši. Lai apskatītu fotogrāfijas piespied šeit.

Draudzes vecākā locekle sasniedz 100 gadus! Lasi tālāk

 

2008

Decembŗa vēstnesis uzlikts 2008.g.4.decembrī

18.novembris Jaunzelandē fotogrāfijas uzlikts 2008.30.novembrī

Apraksts par draudzes ansambļa koncertu uzlikts 2008.5.novembrī

Kapu svētku fotogrāfijas uzlikts 2008.20.oktobrī

Kapu svētku sprediķis (audio) uzlikts 2008.20.oktobrī

Dievkalpojums un svinības Vollongongā uzlikts 2008.g.15.oktobrī

Pļaujas svētku fotogrāfijas uzlikts 2008.15.septembrī

Augusta vēstnesis uzlikts 2008.g.25.augustā

ZIEMAS PUSDIENAS

Svētdien, 13.jūlijā, pēc dievkalpojuma notika pusdienas draudzes nama zālē. Vēsturisks notikums bija, ka pusdienās bija trīs iepriekšējās dāmu komitējas priekšnieces, kā arī patreizējā.

ladies

No kreisas: Velta Mežkaza; Irma Bertrand; Māra Saulīte; Tamāra Koškina

BĪBELES STUNDAS

Notiek ceturtdienās, mazās grupas sastāvā. Tuvāka informācija zvanot prāvestam. Ceturtdien,31.jūlijā mums bija divi viesi - māc. Gunis Balodis un Aldis Elberts.

Study group

 

REMONTI

Atjaunotas sētas draudzes nama labājā pusē, kā arī aizmugurē. Fotogrāfijas var apskatīt piespiežot šeit.

PIEBŪVE

Pirmdien, 14.aprīlī, iesākās piebūves darbs pie Draudzes nama ieejas. Lai būtu vieglāk cilvekiem ar ratiņiem piebūvējam rampu lai nav jānāk par kapnēm. Apskati bildes.

Draudzes Vikāre Laura Skrābāne

2007

Svētdien, 16.decembrī, notika Ziemassvētku koncerts. Lasi aprakstu

Svētdien, 18.novembrī, draudze atzīmēja Latvijas valsts svētkus. Lasi aprakstu

Svētdien, 30.septembrī, Vikāres ievešana amatā. Lasi aprakstu

Svētdien, 16.septembrī, notika Pļaujas svētki. Lasi aprakstu.

ALELDA Sinode, archibīskapa E.E.Rozīša vizitācija. Lasi aprakstu.

Lai apskatītu foto uzņēmumus piespied šeit.

Lai lasītu Sinodes pieņemto lēmumu par arhibīskapa atalgošanu piespied šeit.

Svētdien,15.jūlijā bija draudzes "Ziemas pusdienas" sarīkojums. Lai lasītu aprakstu par šo sarīkojumu piespied šeit.

Svētdien, 29.jūlijā draudzes ansamblis patīkami pārsteidza draudzi. Lasi tālāk.

Svētdien, 29.jūlijā mūsu tuvie dienvidu krasta kaimiņi pulcejās uz dievkalpojumu. Lasi tālāk.

Sākot ar 2007.g. jūnija mēnesi, mēneša otrā pirmdienā, notiek svētbrīdis ar Sv. Vakarēdienu, Bankstown Aged Care namā, kur dzīvo vairāki mūsu tautieši. Lasi tālāk.

Novembris 07

Prāvests Colvin MacPherson ir nominēts par kandidātu LELBĀL Bīskapa vēlēšanām. Lai lasītu prāvesta atbildes, vēlēšanu komisijas uzstādītiem jautājumiem, piespied šeit. Ja vēlaties lasīt vēlēšanu instrukcijas un iepazīties ar vēlēšanu kalendāru tad piespied šeit.

Citi kandidāti ir tagad zināmi. Lai lasītu viņu atbildes piespied uz viņu vārdiem.

Prāvests emer. Māris Ķirsons; prāvests emer. Fritz Kristbergs; arch. E.E. Rozītis.

 

?